خدمات کلینیک دکتر دشتی

_

خدمات تخصصی کلینیک

_

بهتر است بدانید

خدمات تخصصی کلینیک :

  • جراحی دندان
  • عصبکشی دندان
  • ایمپلنت
  • پروتز
  • بلیچینگ
  • زیبایی دندان
  • پر کردن دندان
  • اصلاح لبخند

ایمپلنت دندان

منوی ایمپلنت دندان

پروتز دندان

منوی پروتز دندان

عصب کشی دندان

منوی عصب کشی دندان

جراحی دندان

منوی جراحی  دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت های زیبایی
ایمپلنت های فوری
ایمپلنت های Uuclaویژه
ایمپلنت های Zirconia

پروتز دندان

پروتز ثابت
روکش های PFM
روکش های جدید IPS
پروتز متحرک

عصب کشی دندان

درمان ریشه برای دندان هایی با انحنا شدید
دندان هایی با کانالهای بستهویژه
درمان مجدد دندانهای شکست خورده
درمان ریشه دندانهای عقل قابل نگه داشتن

جراحی دندان

جراحی دندان عقل ساده و نهفته
جراحی ریشه Apico
جراحی دندان هایی با تاج شکسته یا درمان ریشه شده
جراحی بازسازی استخوان